Algemene voorwaarden Touch Interieur Styling Advies 2023.1

 

Artikel 1 Definities 

 1. Touch Interieur Styling Advies is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het geven van interieur- en bedrijfsadvies in ruime zin, zoals, maar niet uitsluitend, het maken van plannen en adviezen voor het interieur en het begeleiden van ondernemers in hun eenmanszaak.
  Hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Opdrachtnemer en die Opdrachtnemer de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst op afstand’ verstaan: de Overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Opdrachtnemer en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het geven van interieuradvies, alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.touchinterieur.nl
   

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer (online) diensten aanbiedt. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer is overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 
   

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod. 
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Opdrachtnemer via de website en e-mail voor een van de aangeboden Diensten. Opdrachtnemer zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte/samenwerkingsvoorstel opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een opdrachtbevestiging of een schriftelijk (post of mail) akkoord. 
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte. 
 4. Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Opdrachtnemer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt. 
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.
   

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever. 
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig (te weten, 21 dagen) aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 
   

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in artikel 6.1 van onderhavige Overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Opdrachtgever in verzuim is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtnemer niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. 
   

Artikel 7 Annulering 

 1. Indien een Overeenkomst op afstand wordt gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (Consument), kan deze Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand, zonder opgaaf van reden, kosteloos geannuleerd worden. Wel kan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding, welke afhankelijk is van aantoonbare kosten die reeds gemaakt zijn, aan Consument in rekening brengen. 
 2. Voor Consumenten geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Opdrachtnemer de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent de Opdrachtgever hiervoor toestemming aan Opdrachtnemer en verklaart hij afstand te doen van zijn bedenktijd. 
 3. Voorts geldt dat de Opdrachtgever het recht op de bedenktijd behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van de Opdrachtgever, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen. Wel is de Opdrachtgever gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 
 4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Opdrachtnemer. 
 5. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger is, kan Opdrachtgever de Overeenkomst na ondertekening van de offerte niet annuleren. 
   

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Voor Consumenten gelden alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd reiskosten in rekening te brengen. 
 2. Indien Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is, zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 
 5. De Opdrachtgever is bij betaling van de Overeenkomst slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 
 6. Opdrachtgever dient minimaal 33,33% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst, en 33,33% één week voor de levering van de Diensten. De resterende 33,33% dient Opdrachtgever te voldoen bij de oplevering of afronding, tenzij anders overeengekomen. 
  100% vooruit voldoen behoort ook tot de mogelijkheden.
 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen. 
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 9. Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
   

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 
 5. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk vanuit een inspanningsverplichting, niet vanuit een resultaatsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies van Opdrachtnemer, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of door hem ingehuurde derden. Het al dan niet opvolgen van advies van Opdrachtnemer is dus volledig een besluit waar Opdrachtgever en/of door hem ingehuurde derden zelf verantwoordelijk voor is. 
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten. 
 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. 
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 
   

Artikel 10 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 
   

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens en AVG

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. Hierin is de AVG leidend.
 2. Indien na offerte geen overeenkomst tot stand komt worden persoonsgegevens op verzoek direct vernietigd. Hierin is de AVG leidend.
   

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. 
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 
   

Artikel 13 Reclames 

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Opdrachtnemer een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 3 (zegge: drie) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. 
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer. 
   

Artikel 14 Klachtenregeling 

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@touchinterieur.nl.
   

Artikel 15 Identiteit van Opdrachtnemer 

 1. Touch Interieur Styling Advies is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84160047 en draagt btw- identificatienummer 220209996B01. Touch Interieur Styling Advies is gevestigd aan de Vreelandseweg, 10 A (1393 PG) te Nigtevecht (geen post adres).
 2. Touch Interieur Styling Advies is per e-mail te bereiken via info@touchinterieur.nl of middels de website www.touchinterieur.nl.
   

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het recht van de woonplaats van de Opdrachtgever van toepassing. 
 3. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de wettelijk bevoegde rechter.